Hướng tiếp cận mới cho bài toán tính số điểm cực đại cùng pha trong đường tròn

havang Upload ngày 21/02/2017 06:39

- Download [594 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Hướng tiếp cận mới cho bài toán tính số điểm cực đại cùng pha trong đường tròn
hUOng-tiEp-cAn-mOi-cho-bAi-toAn-tInh-sO-DiEm-cUc-DAi-cUng-pha-vOi-nguOn-trong-hInh-trOn-bAn-kInh-cho-trUOc.thuvienvatly.com.8489f.pdf